sinsai literature

สินไซ

KKU Library GR312.2.N65 ช319 2550 วรรณคดีพื้นบ้านสินไซ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภาพวาดบนผนังสิมของภาคอีสานที่เก่าแก่ พบที่วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นหนังสือรวบรวมฮูปแต้ม

Read More  
คุณธรรมที่เสนอผ่านตัวละคร                  ในวรรณกรรมเรื่อง สินไซ

สำนักวัฒนธรรม 398.2 ส-ค 2522 สินไซ หรือ สังข์ศิลป์ชัย นอกจากเป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วหลายกลุ่มชนในดินแดนอุษาคเนย์ที่นับถือพุทธศาสนายังมีวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นมรดกตกทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

Read More  
ฮูปแต้มสินไซ

KKU Library ND2835.Z9K45 อ785 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภาพวาดบนผนังสิมของภาคอีสานที่เก่าแก่ พบที่วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นหนังสือรวบรวมฮูปแต้ม หรือภาพเขียน ฝาผนังสิม

Read More  
โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นจากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง "สินไซ" สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

KKU Library GR 679 2557 การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นความรู้ในวรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อให้สำนึกรักบ้านเกิด สร้างเยาวชนให้มีลักษณะพึงประสงค์ ซึ่งการออกแบบนี้จะออกแบบคาแรคเตอร์ ตัวละคร ฉากให้เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน

Read More  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์เรื่องวรรณกรรมสินไซ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KKU Library GR ธ686 วิทยานิพนธ์ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนศิลปะเรื่องวรรณกรรมสินไซของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More  
สินไซ การประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนสองฝั่งโขงในกระแสโลกาภิวัฒน์

KKU Library GR ท146 2558 วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Read More  
สินไซ วัดไชยศรี

สินไซ 3 ภาษา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไทย

Read More  
สินไซ

สินไซ 3 ภาษา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไทย

Read More  
สินไซ 3 ภาษา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไทย

สินไซ 3 ภาษา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไทย

Read More  
สินไซ

หนังสือ สินไซ ออกใหม่ล่าสุด(พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2556) โดย ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล ในรูปแบบร้อยแก้ว (ภาษาธรรมดา) 2 เล่มจบ ความยาว 566 หน้า อ่านเข้าใจง่าย ให้ทั้งสาระและบันเทิงครบรส

Read More  
สินไซ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภาพวาดบนผนังสิมของภาคอีสานที่เก่าแก่ พบที่วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นหนังสือรวบรวมฮูปแต้ม หรือภาพเขียน ฝาผนังสิม

Read More  
สินไซ เหล้ม 2

KKU Library PL4236.6 ป541 เป็นนิทานภาษาลาวตลอดทั้งเล่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องสินไซในภาษาลาว มี 2 เล่มจบ

Read More  
งานศิลปกรรมสินไซในจังหวัดขอนแก่น

งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของงานศิลปกรรมสินไซและบทบาทของรูปแบบศิลปกรรมสินไซในจังหวัดขอนแก่น

Read More  
fb.สินไซสองฝั่งโขง

เล่านิทาน สินไซ https://www.youtube.com/watch?v=U0zwz9Z7Cf8

Read More  
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เล่านิทาน สินไซ https://www.youtube.com/watch?v=U0zwz9Z7Cf8

Read More  
ชมฮูปแต้มสินไซ สุดยอดวรรณกรรมแดนอีสาน

ฮูปแต้มคืออะไร ทำไมต้องเป็นเรื่องสินไซ หาคำตอบได้จากเว็บไซต์นี้ โดยนายรอบรู้ เล่าเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านเรื่องสินไซ หรือสังข์ศิลปชัย

Read More  
วรรณกรรมสินไซ Isan Gate ประตูสู่อีสาน

เว็บไซต์เสนอวรรณกรรมสินไซ เขียนโดยทิดหมู มักหม่วน ให้ประวัติวรรณกรรมสินไซ ลักษณะเด่นเชิงรูปธรรม นามธรรม รวบรวมสำนวนของวรรณกรรมไว้หลายสำนวนได้แก่ ของ ดร.ปรีชา พิณทอง บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ท้าวปางคำ

Read More  
วัฒนธรรม

เว็บไซต์วัฒนธรรมกล่าวถึงตำนานสินไซ ความเป็นมาของวรรณกรรมสินไซซึ่งแพร่หลายในประเทศไทยในภาคต่างๆ และในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์

Read More  
วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสินไซ

หนังประโมทัย หรือหนังบักตื้ออีสาน เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานที่ส่งต่อมาสู่สังคมอีสาน เป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การดำรงชีวิต อุดมคติ ความเชื่อ ปรัชญาทางศาสนา เว็บไซต์ให้รายละเอียดคณะหนังประโมทัย เพชรอีสาน และสินไซ วรรณกรรมเรื่องแรกที่นำมาแสดง

Read More  
fb. โฮงสินไซ

You can also change the title listed above and add new blog articles as well.

Read More  
 • Khon Kaen, Thailand

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 Call Us: 043-202541

I BUILT MY SITE FOR FREE USING